Varför bifrost?

Varför Bifrost? Varför Smaragden?

Smaragden är ett alternativ till den traditionella skolan, där vi vill få kunskapstörstande och glada skolelever med fortsatt lust att lära. Vi inspireras av Bifrostskolan i danska Herning och plockar bitar därifrån som går att omvandla till det svenska skolsystemet.

”Bifrostskolan är en skola: ( Taget från danska Bifrostskolans hemsida)
- där barnen kan utveckla sig till kloka och handlingsdugliga människor.
- där barnen får insikt i naturens och kulturens sammanhang, så att de kan vara med och agera ansvarsfullt och förverkliga ett gott liv både nu och i framtiden.
- som respekterar den enskilda människans rätt till det absolut bästa möjliga liv utifrån de förutsättningar som ges.”

Undervisningen i Bifrostskolan ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper ska ligga till grund för elevernas fortsatta lärande och utveckling. Lärare ska också stimulera, handleda och ge ett särskilt stöd till de elever som av någon anledning har svårigheter att nå upp till målen för utbildningen, likaså ge de elever som har lätt för sig, att anta nya utmaningar, så inte deras kunskapsutveckling stannar. Hos oss på Smaragden finns därför utvecklingsgruppen.Skolan har ett särskilt ansvar att se till att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i undervisningen. Att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, förutsätter att eleverna tar ett större ansvar för det egna arbetet och har inflytande på undervisningen. På detta sätt ställer vi på Smaragden även krav på eleverna individuellt, vilket hittills har gett mycket goda resultat. Vi ger allt från skolan, och förväntar oss något tillbaka utav våra elever också. Det som enkäterna visar enligt en studie som är gjord om hur eleverna på Bifrostskolor uppfattar sin skolgång har visat sig i följande, vilket också genomsyrar Smaragden:

• Allmän skoltrivsel.
• Studiemotivation.
• Allmänt välbefinnande.
• Upplevt engagemang från lärarna.
• Möjlighet att påverka skolarbetet.
• Intresse för lektioner.

Hur vet vi att Smaragdeleverna vet vad som förväntas av dem?

Varje måndag skriver eleverna in sina mål och vägen dit i en bok som kallas skoldagboken, vilken också tas hem till vårdnadshavare för påskrift. Därefter arbetar eleverna för att uppnå  mål under veckan, varje fredag utvärderas detta tillsammans med läraren individuellt med varje elev. På så sätt vet alla, oavsett ålder, vad de skall lära sig och hur deras utveckling går.

Lektionspass startar med att respektive lärare påtalar meningen med lektionen, och vad dom ska lära sig under kommande lektion, och varför man ska lära sig detta. Efter lektionen görs en snabb utvärdering av detta, och det som missats tas med till nästkommande lektionspass.

Vi använder även kunskapsblommor i basämnen, där eleverna får fylla i sin kunskapsutveckling via att måla i blad, helt kopplade till läroplansmål för de olika åldrarna. På så vis för alla elever oavsett ålder insikt i sin kunskapsutveckling på ett bra och överskådligt  sätt.

Sammanfattningsviskan man notera att eleverna på de Bifrostinspirerade skolorna generellt sett har en hög studiemotivation, och når målen .

Vill du veta mer om oss, kontakta Mia rektorn 0735-181498, eller Maria Skolhuvudman för anmälan och visning av skolan 0703-685030

En bifrost – inspirerad skola i Svedala